എക്സിബിഷൻ ശേഷം ഒരുമിച്ചു ഫോട്ടോ

ഓരോ ജൂലൈ, പ്രൊപച്ക് എക്സിബിഷൻ ശ്യാംഘൈ നടക്കും, ഈ സൊഒംത്രുഎ എപ്പോഴും ഈ പ്രദർശനത്തിൽ കീ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതേസമയം, ഞങ്ങൾ ശ്രമം വേണ്ടി നന്ദി ഷോ അടച്ച സൊഒംത്രുഎ ജനങ്ങൾക്ക് ആഗോള സ്വാധീനം ഉണ്ട് മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ എക്സിബിഷൻ ആണ്.

1 (1)1 (2)


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-൦൨-൨൦൧൮
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!