ප්රදර්ශනයෙන් පසු ඡායාරූප එකට

සෑම ජූලි, එම Propack ප්රදර්ශනය ෂැංහයි හි දී පැවැත්වෙන බව මෙම Soontrue සෑම විටම මෙම ප්රදර්ශනය කිරීමේ දී ප්රධාන භූමිකාව ඉටු කරයි අතර, අපි කටයුතු සඳහා වූ වැඩසටහන සඳහා ෙගවන ලද සියලු Soontrue ජනතාවට ස්තුතිය පුද, ගෝලීය බලපෑමක් ඇති කරන ලද හොඳම සහ වෘත්තීය ප්රදර්ශනය වේ.

1 (1)1 (2)


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-02-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!