ପ୍ରେମେଡ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଗର୍ |

ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ

 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରିମିଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଉଚ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ତରଳ, ପାଉଡର୍, ଗ୍ରାନୁଲ୍ ଏବଂ ସସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପୁନ l ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଜିପର୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍, କିମ୍ବା ଆକୃତିର ପାଉଚ୍ |ପ୍ରିମିଡ୍ ବ୍ୟାଗଗୁଡିକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ଅସୀମ ବିବିଧତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକୃତିର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯାହା ଆଧୁନିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରେ |

 

112

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଭିଡିଓ ସୂଚନା

52

ପାଉଡର |

ପାଉଡର

ଗ୍ରାନୁଲ୍ |

ପ୍ରିମିଡ୍ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ରକାର |

ପ୍ରକାଶ ମେସିନ୍ |


 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

  ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

  ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

  ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |
  ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟ୍!