• abou-us (1)
  Kompaniýanyň maglumatlary
  “Soontrue” esasan gaplaýyş maşynlaryny öndürmekde ýöriteleşýär.ŞangHai, Foshan we Çengduda üç sany esasy bazasy bolan 1993-nji ýylda döredilen.Baş edarasy ŞangHaýda ýerleşýär.Ösümlik meýdany takmynan 133,333 inedördül metr.1700-den gowrak işgär.Annualyllyk önüm 150 million ABŞ dollaryndan gowrak.Hytaýda plastmassa gaplaýyş maşynynyň ilkinji neslini döreden öňdebaryjy önüm.Hytaýda sebitleýin marketing hyzmaty ofisi (33 ofis).bazary 70 ~ 80% eýeledi.
 • abou-us (2)
  Gaplamak senagaty
  “Soontrue” gaplaýyş enjamy dokma kagyzlarynda, iýmit önümlerinde, duz senagatynda, çörek önümçiliginde, doňdurylan azyk senagatynda, derman senagaty gaplamalarynda we suwuk gaplamalarda we ş.m. giňden ulanylýar.
 • abou-us (3)
  Näme üçin Soontrue saýlamaly?
  Kompaniýanyň taryhy we göwrümi enjamlaryň belli bir derejede durnuklylygyny görkezýär;Şeýle hem, geljekde enjamlary satuwdan soňky hyzmaty üpjün etmek üçin peýdalydyr.

  Awtomatiki gaplama liniýasy barada köp üstünlik, içerki we daşary ýurtly müşderimize “soontrue” tarapyndan ýasaldy.Size iň gowy hyzmat bermek üçin gaplaýyş maşyn meýdançasynda 27 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

BLOG

 • Akylly gaplama ýygnamak |2-nji “Soonture Enterprise Intelligent Technology Packaging Equipment” sergisi

  Ikinji kärhana kärhana intellektual tehnologiýa gaplaýyş enjamlary sergisi 2024-nji ýylyň 17-nji iýunyndan 27-nji iýun aralygynda Zhejiang welaýatynyň Pinghu şäherindäki Soonture Zhejiang bazasynda geçirildi.Bu sergi ýurduň dürli künjeklerinden we hatda ...

 • Dik formany doldurmak möhüri (VFFS) gaplaýyş maşynlary nähili işleýär?

  Dik görnüşli doldurgyç möhüri (VFFS) gaplaýyş maşynlary häzirki wagtda ähli pudaklarda diýen ýaly ulanylýar: Sebäbi ösümlikleriň gymmatly ýerini tygşytlaýan çalt, tygşytly gaplama çözgütleri.Gaplamak enjamlary üçin täze bolsaňyz ýa-da eýýäm birnäçe ulgamyňyz bar bolsa, gyzyklanmak mümkin ...

 • Seuldaky Korea Pack 2024-de bize goşulyň!

  Kompaniýaňyzy ýetip gelýän korea paket sergisine gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys.Şanhaý Soontrue Machinery Equipment Co., Ltd.-iň hyzmatdaşy hökmünde bu çärä siziň bilen gatnaşarys we soňky önümlerimizi we tehnologiki üstünliklerimizi paýlaşarys diýip umyt edýäris.Koreýa p ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!