• abou-us (1)
  Kompaniýanyň maglumatlary
  “Soontrue” esasan gaplaýyş maşynlaryny öndürmekde ýöriteleşýär.ŞangHai, Foshan we Çengduda üç sany esasy bazasy bolan 1993-nji ýylda döredilen.Baş edarasy ŞangHaýda ýerleşýär.Ösümlik meýdany takmynan 133,333 inedördül metr.1700-den gowrak işgär.Annualyllyk önüm 150 million ABŞ dollaryndan gowrak.Hytaýda plastmassa gaplaýyş maşynynyň ilkinji neslini döreden öňdebaryjy önüm.Hytaýda sebitleýin marketing hyzmaty ofisi (33 ofis).bazary 70 ~ 80% eýeledi.
 • abou-us (2)
  Gaplamak senagaty
  “Soontrue” gaplaýyş maşyn dokuma kagyzlarynda, iýmit önümlerinde, duz senagatynda, çörek önümçiliginde, doňdurylan azyk senagatynda, derman senagaty gaplamasynda we suwuk gaplamalarda we ş.m. giňden ulanylýar.
 • abou-us (3)
  Näme üçin Soontrue saýlamaly?
  Kompaniýanyň taryhy we göwrümi enjamlaryň belli bir derejede durnuklylygyny görkezýär;Şeýle hem geljekde enjamlary satuwdan soňky hyzmaty üpjün etmek üçin peýdalydyr.

  Awtomatiki gaplama liniýasy barada köp üstünlik, içerki we daşary ýurtly müşderimize “soontrue” tarapyndan ýasaldy.Size iň gowy hyzmat bermek üçin gaplaýyş maşyn meýdançasynda 27 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

BLOG

 • 17-nji Hytaý hozy guradylan iýmit sergisi, Soontrue sizi görmäge çagyrýar

  Sergi wagty: 4.18-4.20 Sergi salgysy: Hefei Binhu halkara konwensiýa we sergi merkezi Soontrue stendi: Zal ​​4 C8 2024-nji ýylda 17-nji Hytaý hozy guradylan iýmit sergisi 18-nji aprelden 20-nji aprel aralygynda Hefei Binhde geçiriler ...

 • Liangzilong 2024 |“Boont”

  “Liangzhilong 2024” taýýarlanylan azyk önümlerini gaýtadan işlemek we gaplamak enjamlary sergisi 28-nji martdan 31-nji mart aralygynda Wuhan ýaşaýyş otagy Hytaý medeni sergi merkezinde geçiriler.Şol wagt Matsuşikawa akylly gaplaýyş enjamyny görkezer ...

 • Bolt gaplaýjylar bilen gaplama amalyňyzy ýönekeýleşdiriň

  El bilen gaplaýan boltlaryň we berkidijileriň köp wagt talap edýän we köp zähmet talap edýän işinden ýadadyňyzmy?Gaplamak amalyňyzy üýtgedip biljek bolt gaplaýyş maşynyna garamaň.Bu innowasiýa maşynlary dürli ululykdaky boltlary tygşytly we takyk gaplamak üçin niýetlenendir ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!