Marka taryhy

1993-nji ýyllar

“Soontrue Machinery” 1993-nji ýylda esaslandyryldy. Hytaýda gaplaýyş maşynlaryny we azyk tehnikalaryny özbaşdak ösdüren we öndüren ilkinji kärhana.

Şol ýylda çörek bişirmek pudagynda el bilen gaplamagyň taryhyny üýtgeden ilkinji ýassyk görnüşli iýmit gaplaýyş enjamy dünýä indi.Hytaýda plastmassa gaplaýyş maşynynyň ilkinji nesli hökmünde çörek bişirmek pudagynda uly satuw gazandy.

1
2

2003-nji ýyl

Gündogar strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin “Şanhaý Soontrue Packaging Machinery Co., Ltd.” döredildi we Şanhaýda dik gaplaýyş maşynlary ýerleşdirildi.Öňünden ýasalan halta gaplaýyş maşyn taslamasy R&D topary resmi taýdan döredildi;Kompaniýa, içerki kagyz polotensaly gaplaýyş maşynlarynyň hemmesiniň import edilişiniň taryhyny bozýan ZB200 ilkinji kagyz polotensaly awtomatiki gaplaýyş maşynyny öndürdi.Şol ýyl Soontrue ISO9001-2000 halkara hil ulgamy şahadatnamasyny berdi.

2004-nji ýyl

Şanhaý duz biznes bölümi döredildi we ilkinji duz ownuk paket (elektron şkalasy bilen enjamlaşdyrylan) işlenip düzüldi.Çengdu kompaniýasynyň tegelek paket maşynlary we köfte maşynlary gözleg we ösüş üstünlikleri, çalt doňan senagat galyplaýyş enjamlary pudagyna doly.

3
4

2005 ýyl

Şanhaý Çingpu senagat seýilgähinde ýerleşýän “Şanhaý Soonture Machinery Equipment Co., Ltd.” döredildi, bu kompaniýa 50 gektardan gowrak meýdany tutýar.Şol bir wagtyň özünde, suwuk, tagamly, duz, poroşok, çalt doňan we beýleki pudaklara giren ZL seriýaly awtomatiki dik gaplama maşynynyň ilkinji neslini üstünlikli ösdürdik.Softumşak çyzgy kagyz gaplamak meselesini çözmek üçin ZB300 ýumşak çyzgy kagyz gaplaýyş maşynynyň ilkinji nesli işlenip düzüldi.Şanhaý derman öndürijisi bilen ilkinji köp ugurly önümçilik liniýasyna gol çekdi.Şol döwürde Şanhaý, Foshan, Çengdu dürli pudaklarda işleýän üç baza: Şanhaý kompaniýasy dynç alyş iýmitleri, duz, kagyz, derman süýt pudagy;“Foshan” kompaniýasy çörek bişirmek pudagynda;Çengdu kompaniýasy çalt doňdurma pudagydyr.

2007-nji ýyl

Speedokary tizlikli dik gaplama maşynynyň ilkinji nesli üstünlikli ösdürilip, Demirgazyk Amerikanyň bazaryna çykdy;12 stansiýa halta iýmitlendiriji maşyn, açyk fermuar halta iýmitlendiriji maşyn üstünlikli ösdürildi.

5
6

2008-nji ýyl

“Chengdu Soontrue Leibo Machinery Equipment Co. Ltd.” döredildi, Çengdu Wenjiang Senagat Parkynda ýerleşdi, bu kompaniýa 50 gektardan gowrak meýdany tutýar.Şanhaý kompaniýasy, milli senagat we täjirçilik çörek senagaty birleşiginiň Hytaý çörek bişiriliş sergisi tarapyndan gowşurylan "iň gowy 100 çörek kärhanasy" kubogyny aldy.

2009-njy ýyl

Şanhaýda wertikal maşyn biznes bölümi we sumka iýmitlendiriji maşyn biznes bölümi döredildi;Chengdu kompaniýasy ýokary tehnologiýaly kärhana öwrülýär;Bütindünýä duz senagaty konferensiýasy, halta GDR100 seriýaly gaplaýyş maşynynyň aýratyn işe girizilmegi, duz senagatynyň adaty ýekeje gaplama görnüşini täzeleýär.

7
8

2011-nji ýyl

“Foshan Soontrue Machinery Equipment Co., Ltd.” döredildi, Foshan Çençun senagat parkynda ýerleşdi, bu kompaniýa 60 gektardan gowrak meýdany tutýar.Şanhaý kompaniýasy Japanaponiýa TOPACK kompaniýasy bilen ýene şertnama baglaşdy we Şanhaý DuoLian Machine Business Unit döretdi.“BEmate” süýt kärhanalary bilen bilelikde “STICK” gaplamalaryna üns beriň, “Bemate” kärhanalary üçin STICK gaplaýyş süýt önümçilik liniýasyny üstünlikli özleşdirip, süýt senagatynyň enjamlary pudagyna doly giriň.

2013-nji ýyl

“Soontrue” çalt ösüş döwrüne gadam basdy, kagyz senagaty, dik, sumka, duz senagaty, köp setirli maşyn, çörek bişirmek, doňdurylan, akylly sekiz iş bölümi, has täsirli oýnamak üçin garaşsyz dolandyryşyň iş bölüminiň iş modeli. her bir işgäriň zehini, kompaniýanyň öndürijiligi hem çalt ösüşdir.
Şanhaý Duz Senagaty Bölümi, halta duz gaplaýan möý el bilen tutmak gutusy önümçilik liniýasy bazara çykaryldy.Şanhaý kagyz gaplaýyş maşynlary iş bölümi awtomatiki ýumşak kagyz çykarmak gaplaýyş enjamy, Çingpu etrabynyň ylmy ösüş baýragyna mynasyp boldy, 2013-nji ýylda "Şanhaý ýokary tehnologiýaly üstünlikleri özgertmek taslamasy 100 sany ýokary kärhana" baýragyna eýe boldy.

9
10

2014-nji ýyl

“Şanhaý Soontrue Fengguan Packaging Co., Ltd.” döredildi, web kagyzy orta baling maşyny, ýumşak kagyz orta baling maşyn, uly baling maşyny.Foshan kompaniýasy orta çarter uçarlaryny özbaşdak ösdürdi, ikinji gaplama bazaryny açdy we awtomatiki mehaniki goly we manipulýatory ösdürmek üçin Omron bilen hyzmatdaşlyk etdi;Şol ýylda "Hytaýda bişirilen azyk senagatynda ajaýyp marka kärhanasy" diýen ada eýe boldy.

2017-nji ýyl

Elektron söwdanyň ösmegi bilen ýumşak kagyz çykarmagyň, web kagyz gaplaýyş maşynynyň ösmegi;Torba iýmitlendiriji maşyn kompaniýasy tutuş ýurt boýunça 26 ofis gazandy, Europeewropada, ABŞ-da, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki sebitlerde satuw döretdi we azyk, içgi, süýt önümleri, derman, gündelik himiýa we gündelik zerur zatlar we beýleki pudaklarda has uly täsire eýe .Şanhaý kompaniýasy "intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy" şahadatnamasyny berdi.

12

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!